توجه: این روش صرفا برای هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور طراحی شده است. زیرا که سایت PayPal که واسطه انتقال کمکهای نقدی شماست از داخل ایران قابل دسترسی نیست.

**************************************************************

Procedure:
After click on the link, you will be forwarded to PayPal website. On that webpage, you should simply register yourself (if you haven't registered yet) and then make your donation.
Paypal only accept transactions from outside of Iran. Please don't try to donate if you are inside of Iran.